Logo MINEDU

Žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania

Zariadenie predprimárneho vzdelávania:
Zriaďovateľ zariadenia predprimárneho vzdelávania:
Štatutárny orgán zariadenia predprimárneho vzdelávania
Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov a ich potvrdenie.
Ja
, súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním poskytnutých údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v prihláške uviedol/a.
V
dňa